Náměstí Karla IV. Mělník 1. místo

hodnocení poroty:
Návrh vyhověl nejlépe zadávacím podmínkám soutěže. Urbanistické řešení výborně zohledňuje měřítko a strukturu stávající zástavby historického centra města. Nově řešený blok namístě objektu VVS je členěn a vyskládán z menších hmot jednotlivých domů a vytváří vnitroblok věnovaný zeleným terasám. Tento vnitroblok je na mnoha místech propojen s vlastním náměstím Karla IV. Funkční náplň tohoto nového bloku zcela respektuje požadavky zadavatele a dále vnáší do řešení požadované objemy bydlení. Objekt domu služeb je zachován a vhodně doplněn drobnou novou zástavbou. Objekt obchodního střediska je opět zachován ve své funkci a formě a je propojen ve 2.NP s domem služeb. Návrh. č1 zklidňuje dopravu v centru města a uzavírá se průjezdné dopravě na náměstí Karla IV. Nicméně dopravní obslužnost náměstí je zajištěna oboustrannou průjezdností ulice Nové a Fibichovy a jednosměrným provozem na ulici Pražská a Tyršova. Parkovací možnosti jsou rovnoměrně rozmístěny v těchto ulicích a v hromadném parkování v novém severním objektu bývalého VVS. Měřítkové, tvarové a architektonické řešení je velmi zdařilé, formuluje nejlépe požadované regulační prvky zástavby a nekonkuruje nevhodným způsobem okolní zástavbě. Řešení parteru a mobiliáře náměstí je velmi svobodné při akcentování prvku kašny do necentrální polohy a nechává prostor vlastnímu náměstí. Veřejné osvětlení je založeno na nepřímém nasvětlení korun stromů a je doplněno osvětlením nové architektury. Toto řešení je nedostatečné. Světelné akcenty bude mít i kašna a městský mobiliář. Řešení zeleně je koncentrováno do nového vnitro bloku a dále je situováno do lemujících ulic náměstí Pražská, Fibichova, Nová a Tyršova. 14 Návrh číslo 1 velmi vhodně a úspěšně řeší dané urbanistické širší vztahy, všímá si pěších tras, průhledů a akcentuje i synergii s náměstím Míru. Komplexní a velmi kvalitní řešení rehabilitace náměstí Karla IV. v návrhu je zárukou pro zdařilou realizaci záměru zadavatele. 


Náměstí Karla IV. a Zelená koruna Mělníka


Náměstí Karla IV. leží na okraji historického jádra města Mělníka, proudí jím lidé z přilehlých sídlišť, autobusového a vlakového nádraží do centra města. Vnímáme jeho potenciál veřejného prostranství, jako vstupní bránu do skutečného jádra města. Tento potenciál je utlumen jak současným využitím, přiléhajícími budovami bez fungujícího parteru, tak nedostatečným propojením s hlavními sídlišti. Místo se naopak dá charakterizovat městským mísením, jakousi živelností ať již v dějích, organizaci či architektuře přilehlých budov. Takovéto mísení je pro život města zdravé, nicméně v současné podobě se vyznačuje spíše neorganizovaným chaosem, skutečný a příjemný městský život probíhá na místech jiných. Lidé se zde nezastavují - nemají proč a nemají kde.
Přiškrcujeme dopravu, aby se veřejné prostranství mohlo nadechnout. Historické jádro města posilujeme, obepínáme zelenou korunou - přírodní parkovou promenádou a náměstí Karla IV. proměňujeme na jeden z důležitých drahých kamenů této královské koruny.
Vytváříme klenot Mělníka, “korunu z korun” stromů a zeleně, vykládanou drahokamy důležitých míst, bodů, laviček, průhledů. Náměstí pak definujeme jako jeden z drahokamů koruny - skrze něj propojujeme sídliště s centrem města (hlavním náměstím), vytváříme důstojný předprostor, jakýsi uvítací sál v zámku. Definujeme orientační body, průhledy, průchody a uličky, dotváříme zeleň a její napojení na “zelenou korunu - prstenec”. Snažíme se nově definovat okolní zástavbu i vybraná místa.
Ze zeleného pásu se podobně vydělují 3 hlavní zájmová území: 
•   Park na Aušperku, odkud lze pokračovat cestou až k mostu
•   Sady na Polabí, kde můžeme pokračovat směrem k východnímu sídlišti města
•   Nové severovýchodní terasy, kde můžeme pokračovat na další sídliště města
Samotná plocha náměstí ztrácí na významu, pokud se nejdříve nebudeme zabývat jejím okolím a nezprůchodníme urbanistickou strukturu pro pěší, kteří by náměstím proudili. Důležité je pak aktivizovat parter budov. Veřejný prostor napojujeme na okolí a vytváříme ohniska, ke kterým lze při putování městem směřovat.
Prstenec zeleně - zelená koruna - je spojující element, který by měl podpořit komunikaci mezi centrem města a okolními sídlišti. V kontextu okolí takto„korunujeme královské věnné město Mělník“.

Náměstí Karla IV.

Náměstí Karla IV. chápeme jako praktický městský prostor, čemuž odpovídá řešení dlažby i mobiliáře. Jeho reálný život se odehrává přes den: jedná se o prostor obchodní a průchozí, večer pak ožívá díky nově zřízenému sálu v parteru náměstí a občasným kulturním akcím na jeho ploše. Proto ponecháváme plochu náměstí volnou, jen ji doplňujeme tradičními “zařizovacími předměty” - inventářem. Konečné řešení prostoru by nemělo zastiňovat náměstí hlavní, skutečné historické reprezentativní centrum a jádro města Mělníka. Prostor náměstí Karla IV. umožňuje míchání aktivit, osobní dopravy a kulturně - obchodního ruchu.

Náměstí Karla IV. je hned po náměstí Míru dalším důležitým veřejným prostorem v centru města. Z historie víme, že se v těchto místech nacházel dobytčí trh a vedla tudy jedna z hlavních cest přes náměstí k zámku. Současný stav náměstí, které je přeplněno automobily a neplní svou funkci, navrhujeme zlepšit těmito kroky:

1.  Plochu náměstí vymezit pro pěší pohyb a uzpůsobit jeho parter k pobytovým aktivitám, které by podpořily jak obchodní služby, tak přispěly k oživení kulturních a společenských akcí. Dopravu svádíme do ulic Tyršova - Nová - Fibichova,  parkování zajišťujeme ve spodní části nákupního střediska a v nově vzniklém bloku domů.

2.  Hlavním prvkem nově definovaného náměstí je kašna - objekt, který je umístěn v průsečíku hlavních směrů s převažujícím směrem v ose dvou věží (Pražské brány a vodárenské věže). Kašnu umisťujeme na bod, ze kterého je průhled do všech důležitých ulic, kašna tedy bude sloužit i jako orientační bod či místo setkávání.

3.  Plochu náměstí navrhujeme vydláždit jedním druhem kamenné dlažby bez obrubníků, zídek a schodů. Navrhujeme do dlažby vytvořit bílé pruhy, které by jasně vymezovaly tvar náměstí, ale také definovaly hlavní směry pohybu (historické i současné), byly jakousi grafickou zkratkou. Tyto linie k sobě soustřeďují veškerý mobiliář, lampy nebo liniové vpusti (viz. inspirace). Všechny hlavní se sbíhají u kašny. Do plochy náměstí dále vkládáme stejným způsobem i stopy domů, které na náměstí již nestojí: jako záznam proměny tvaru náměstí v čase. Jedná se veskrze o ploché prvky, které nevystupují nad povrch dlažby.

4.  Dolní pruh náměstí, který probíhá podél obchodnímu domu, by měl sloužit k otevření obchodů a restaurací směrem do náměstí, měl by komunikovat jak ven do náměstí, tak také opačně do obchodů a pasáže. Tento prostor navrhujeme zakrýt markýzami, nebo jinými lehkými konstrukcemi, které by jednak pohledově zatraktivnily hlavní fasádu na náměstí, zároveň by zlepšily prostor před loubím: vytvořili stín a ochranu před deštěm pro aktivity na “zahrádkách”. Ty je třeba chápat ne jako polosoukromé “kóje”, ale jako otevřené veřejné plochy určené k pobytu, posezení u kávy či vína.  

5.  Stávající strom na náměstí nedoporučujeme zachovat. Namísto něj navrhujeme do stejných míst, ale blíže před fasádu obchodního centra, vysadit dva stromy (lípy) nové. Další zeleň - především stromová výsadba - by se objevila v okolních ulicích, Tyršova, Pražská, J. Seiferta, aby se pohledově uplatnily v pohledu z náměstí.

6.  Jak jsme zmiňovali v úvodu, návaznosti náměstí na okolní urbanistickou strukturu a její prostory jsou pro život na náměstí klíčové a proto jsme je také řešili v prvním plánu. Například prostor vedle pobočky banky v horní části náměstí, kde je malá hospoda, stejně jako nové průchody dovnitř nově vzniklých bloků, jsou důležitým momentem života na veřejnosti: přispívají k různorodosti prostorů, atmosfér a příběhů, které se povětšinou odehrávají v těsné návaznosti na náměstí.Komentáře