Projekty

České Velenice – Novostavba městského úřadu

Městský úřad má být budova jasná, otevřená, příjemná a reprezentativní. Je to místo pro občany města. Důležitou funkcí je setkávání lidí – občanů s vedením města, ale také obyvatel mezi sebou. Jedná se jak o setkávání každodenní, tak i při zvláštních příležitostech jako jsou např. svatby, vítání občánků, výstavy a další kulturně-společenské akce. Budova radnice provází člověka celý život. Úřad by měl být rovněž transparentní a vybízející ke komunikaci uvnitř budovy samotné, ale i z vnější strany. Městský úřad je nově navržen při aleji, hlavním veřejném prostoru Českých Velenic. Právě do aleje náš návrh budovu otevírá a propojuje ji s tímto veřejným prostorem. Samozřejmá je jednoduchost a přehlednost budovy. Konstrukční systém je navržen i pro budoucí možné změny dispozice a fungování. Ačkoliv je možné, že budoucí vývoj fungování úřadu bude upřednostňovat elektronický způsob vyřizování, myslíme si, že přímý osobní kontakt by z života vymizet neměl. Proto by i v budoucnu měla existovat budova pro setkávání občanů.

Budova nové radnice leží v ulici Revoluční, hlavní fasáda se obrací do aleje, která je jedním z nejdůležitějších veřejných prostorů Českých Velenic. Budova radnice pomůže dotvořit centrum města, které vnímáme ve východní části aleje na jejím začátku, tedy v blízkosti křižovatky ulic Revoluční, Vitorazská a třída Čsl. legií. Budova je navržena v řadě domů tvořících frontu prostoru aleje. Ze západní strany sousedí s třípodlažní budovou domova mládeže, z východní strany je jednopodlažní restaurace. Do budoucna navrhujeme nároží ulic Revoluční a Vitorazská posílit dostavbou polyfunkčního domu o třech podlažích, kde v přízemí může být také restaurace. Nová dostavba by se měla svou uliční fasádou otevírat od aleje směrem do Rakouska tak, aby z čela aleje byla dobře vidět radnice a radniční nároží tvořilo nároží aleje.

Koncept úpravy veřejných prostorů kolem nové radnice vychází z návrhu studie aleje a navazujících prostorů, kde se počítá s novou výsadbou jírovců a úpravou povrchů. Důležitá myšlenka našeho návrhu je otevřenost radnice k aleji. Parter radnice by měl být propojen s veřejným prostorem aleje a co nejvíce s ním komunikovat.

Kolmo od aleje vybíhají stávající nebo nově navržené ulice, kde budou nově vysazeny stromy. Tyto ulice směrem na jihozápad propojí prostor aleje s nádražím. Po obou bočních stranách nové budovy radnice jsou navrženy průchody. Ze západní části je to ulice koncipovaná jako obytná zóna s možností vjezdu a zaparkování aut. Z východní strany je to pěší průchod, který by měl být zachován i při dostavbě polyfunkčního domu místo stávající budovy restaurace.

Jelikož alej má být převážně prostorem pro pěší a cyklisty, návrh napojení nové budovy radnice na dopravní a technickou infrastrukturu počítá s výstavbou nové ulice paralelní s ulicí Revoluční v prostoru mezi alejí a nádražím, tedy za budovou úřadu. Zde budou muset být i nově prodlouženy řady technické infrastruktury.

Veřejný prostor aleje má převážně mlatový povrch. Před prostorem úřadu je v šíři 6 metrů navržen povrch z kamenné dlažby. Pobytový prostor před úřadem doplňují lavičky a také výstavní a informační panely, které mohou být mobilní. Na funkci parteru úřadu jako reprezentativního, informačního, pobytového a setkávacího místa navazuje venkovní prostor před radnicí umístěním dřevěného pódia. Zde se předpokládá konání veřejných venkovních akcí nebo expanze akcí konaných v sále.

Příjezd návštěvníků radnice se předpokládá z nové zadní ulice, která bude zároveň obsluhovat novou výstavbu v prostoru mezi alejí a nádražím. Při této ulici za budovou úřadu tedy navrhujeme parkoviště se zhruba 31 parkovacími stáními, z nichž některá budou krytá – vyhrazená pro zaměstnance úřadu a městské policie. Parkoviště je spojeno s budovou úřadu opticky / hmotově navazujícími dřevěnými poloprůhlednými ploty ve výšce budovy zadní části úřadu. Aby parkoviště nepůsobilo jako velká nehostinná plocha, je členěno několika stromy a přístřešky pro auta, kola a popelnice. Parkovat je také možné v nové příčné ulici mezi radnicí a domovem mládeže, kde navrhujeme dalších 14 parkovacích stání.