Soustava studíí pro obec Hrubá Vrbka


Autobusová zastávka u kostela

Autobusová zastávka před kostelem je z vnější strany skládána z kamene a vnitřní část je z bílého betonu a sytě modrého betonu na podlaze zastávky. Objekt je posazen na stejné místo jako původní zastávka. Poblíž zastávky je dřevěná lavička pod nově vysazeným stromem. Nap­roti zastávce na druhé straně ulice je lavička, která je zasunuta v plotu a z které je zvláštní pohled na zastávku. Objekt zastávky je natočen podobně jako kostel směrem do obce. Otvor směrem z obce umožňuje sledování příjezdu autobusu. Jedná se o vizuální zastávku, která je dutinou a zároveň výdutí. Jedná se o perspek­tivní klam, kdy objekt zastávky zepředu vypadá jakoby byl uzavřen.
Zastávka- vizuální klam

Stodoly - možnosti ubytování v Hrubé Vrbce

V Hrubé Vrbce je v současné době možnost ubytování omezena pouze na objekt CHKO. Tento objekt však příliš nesouzní s obcí a s jejím možným potenciálem vycházejícím z tradic. Myslíme si, že turistická návštěvnost Bílých Karpat se bude zvyšovat, jak budou lidé objevovat krásy okolní krajiny, tradic a po­hostinnosti místních lidí. V současné době je nezaměstnanost v Hrubé Vrbce a i v okolí poměrně vysoká. Proto by obec měla využít potenciálu turistiky a vytvořit zde více možností ubytování. Jedním z možných řešení je vytvořit zajímavé ubytování přímo ve stodolách. Může jít jen o velmi jednoduché levné bydlení a také i o kvalitnější dražší. Může existovat spousta variant, které vytvoří vesnické ubytování na různé úrovni a různými prostředky. Vždy však musí jít jen o vklady, které žádným nevratným způsobem nenaruší původní stodolu. Mělo by se tedy jednat o jakési boxy volně postavené ve stodolách apod. Jde o to vytvořit zajímavou jinde neopakovatelnou atmosféru a možnost ubytování. Toto ubytování bude také důležité pro uby­tování návštěvníků festivalu. Vzhledem k tomu, že skoro každá rodina má svoji stodolu, může se jednat o zajímavý přivýdělek pro lidi, kteří například stodolu nevyužívají. Díky ubytování by také došlo k opravám stodol, z nichž mnohé nejsou v nejlepším stavu. 
místo: Hrubá Vrbka
zadání: 2 autobusové zastávky, soustava studií
stupeň PD: studie
rok vypracování: 2012


Zastávky do hrubé Vrbky jsou součástí soustavy studií, která obsahuje konkrétní architektonické nápady. Soustava studií přemýšlí nad budoucnosti Hrubé Vrbky a zachování jejího kulturního dědictví: nářečí, zpěv, hudba, tradiční vyšívaný kroj, původní architektura- komory, stodoly, ale také i nad původní barevností, tedy bílými domy s modrou podstavou. Toto zachování závisí na kvalitním budoucím vývoji obce. Tento kvalitní vývoj vychází z tradic, které uchovává, rozvíjí je a také předvádí. Tyto tradice by se však neměly stát atrakcí typu „skanzen“. Tradice musí zůstat živé v živé obci! V soustavě studií jsme dále řešili ubytování v původních kamenných stodolách, muzeum v původních kamenných komorách, novou stavbu síně, úpravu návsi- zachování shořelého domu, rybník, zpřístupnění potoka, zeleň v obci a další drobné úpravy. 


Zastávka v centru obce

Tvar zastávek vychází z původních komor. Obzvláště zastávka poblíž OU je ve frontě původních kamenných komor. Díky tomu, že se žádná z komor na této straně nedochovala, jde tedy o návrat hmoty. Text o důležitosti komor i v národním měřítku viz text: Komory. Zastávka v centru je menší objekt z vnější strany vyskládaný celý z kamene stejně jako původní komory a z vnitřní části z bílého betonu. Technologie betonu bude určena v další fázi. Je však také možné, že se bude jednat o bílý nátěr vápnem. Podlaha objektu je modrý beton, jehož barevnost vychází z původní historické barevnosti a bude stejně sytá. V objektu je dřevěné sezení. Zastávka je umístěna na stejném místě jako původní plechová. Jedná se o “zvukovou zastávku”, která bude šířit a umocňovat zpěv odjíždějících Vrbeckých občanů. Objekt této zastávky díky svému trubkovitému tvaru zesiluje zvuk (Vše bude ověřeno v další fázi projektu). Směřování zvuku je směrem do centra obce. 

Zastávka- hudba


Nový objekt síně v centru obce

Síň

Jedná se o místo, které bude určeno k pořádání různých aktivit v obci a to od náboženských obřadů až po obřady světské. V tomto objektu bude možné pořádat pro místní obyvatele bez rozdílu náboženského vyznání svatební obřady, vánoční koncerty, další zpívání s koncerty a tancem a také pohřební obřady. Pro možnost využití různými náboženstvími a ateisty bude v prostoru síně místo uschování náboženských předmětů. Prostor síně bude akusticky vhodný ke zpěvu a hudbě. Bude tedy v budoucnu využit také při pořádání festivalu. Síň bude výrazně menší oproti kulturnímu sálu v OU, tím pádem též přívětivější pro návštěvníky. Podle našeho názoru je možné vytvořit síň asi na 5 místech v centru obce. Varianty umístění síně jsou zobrazeny na mapě (viz dále). K podrobnějšímu rozpracování kaple jsme si vybrali variantu, která je podle našeho názoru nejvhodnější. A to z důvodu jak umístění vzhledem ke středu obce, tak také k možnosti propojení s potokem. Je však možné, po dialogu s vrbeckými občany, použít pro objekt síně i další z variant. 01. První varianta, podle nás nejvhodnější, je objekt směřovat do centra- do návsi. Toto umístění dokáže propojit objekt s centrem obce a při různých aktivitách dobře fungovat. Velmi zajímavá je možnost vytvoření objektu jako dvou částí- jedné hlavní a druhé přístupné přes potok “za vodou”. Tato logika je velmi zajímavá z hlediska pohřebního obřadu. Důležité, při tomto umístění, je upravit vhodně budovu jednoty a celý prostor centrální návsi. Díky úzkému a vysokému prostoru síně by mělo docházet při zpěvu a hudbě k “chrámové” akustice. Síň lze otevřít do prostoru návsi, kde přímo naproti je střed návsi, tedy místo, kde se např. umisťuje mája. Objekt je možné, díky velkým dřevěným vratům, otevřít na obě strany. Díky tomu je možné různé fungování využitelné především při svatbě versus pohřbu. Také je tato multifunkčnost vhodná při pořádání festivalu. Část akcí se také může konat před síní přímo na návsi. Materiál- bílý vápnem natřený beton a dřevěné subtilní pláňky plotu a zadního “přístřešku”, dřevěné vrata.