Projekty

Holasovice: dům seniorů

Idea: kontakt mezi starým a novým, starými a mladými

V místě vnímáme nejen historickou a urbanistickou hodnotu, ale také možnosti propojení, které dvůr poskytuje. Tato spojení jsou hlavním tématem projektu a je naším cílem odstranit bariéry a podpořit propojení dvora jako centra s veškerými hlavními trasami lidí z obce Holasovice i Neplachovice, s krajinou říční a tedy i cestou vedoucí do východní části obce, přičemž neopomíjíme ani průhledy a návrat původních prvků nádvoří.

Téma spojení prostupuje koncept celého projektu. Spojujeme staré s novým, hledáme původní motivy dvora a znovu restaurujeme urbanismus centra obce – dvůr jako střed uzavřený přidruženými funkcemi, průhledy a napojením na okolí i krajinu. Historickou podobu odkrýváme a prolínáme s novými vklady. Například původní věž na budově školy záměrně vizuálně propojujeme s meziprostorem za novou kaplí, a tím i prostorem dvora. Téma spojení toho starého a nového zdůrazňuje i objekt stodoly, který uvažujeme jako setkání generací – seniorů a mladých rodin, které se potkávají a sdílí spolu společný komunitní prostor v objektu, kde pozůstatky toho původního objímají (a chrání) nový moderní dům s malometrážními byty. Vzájemně se respektují, doplňují a ohleduplně na sebe reagují, stejně, jak by tomu při setkání dvou generací mělo být. Ve všech případech je jisté omezení, ohleduplnost a respekt k původnímu, „starému“, obohacující.

Dvůr je dle našeho názoru nejdůležitějším prostorem obce. Proto i funkce budov by měly toto centrum v maximální možné míře obklopovat a tím i spoluvytvářet. Prostor navrhujeme vyčistit od nánosů minulých desetiletí, betonových dílců, plotů, kůlen apod. Měla by být navrácena jeho historická tvář a hodnota. Zachováváme tedy valounovou historickou dlažbu, kterou doplňujeme štěrkovým mlatem v místech, kde chybí. Prostor dvora vytváříme jako rovnou plochu, určenou pro všechny možné funkce do budoucnosti. V ploše mlatu také umísťujeme kamenné svody vody. Ty vedou vodu ze střech do středu rybníčku. Svody vody tak vytvářejí paprsky vedoucí ke středu, objevuje se zde tedy symbol slunce jako na fasádách nových domů. Tyto kamenné žlábky spolu s vodním prvkem určují vizuální obraz dvora. Vizuálně zajímavý a zároveň funkční.  

Okolí dvora a propojení s obcí

Zadní brána dvora a propojení s řekou. Význam brány v zadní části dvora se snažíme obnovit cestou, která propojuje dvůr s řekou. Jedná se o schody spojené s povrchovým odtokem rybníčku. Tuto cestu nově oproti prvnímu kolu doporučujeme (vzhledem k vyjasněným majetkovým poměrům) oproti cestě vedoucí mezi budovami muzea. Povede na pozemcích v majetku obce.

Vodní náhon. Vodní náhon doporučujeme v budoucnu obnovit – otevřít. Dnes je pod loukou vedena betonová roura, jejíž životnost je omezena. Bude tedy třeba s tímto problémem něco dělat v každém případě. Možná bude nutno hledat alternativní možnosti jeho vedení či otevření. Dnes totiž částečně vede v místech soukromých zahrad.

Budoucí odkup pozemku bývalého kostela. Nově postavenou kapli nechápeme jako historickou náhradu zbouraného kostela. Vnímáme ztracenou hodnotu místa, kde byl umístěn a přáli bychom si, aby obec pozemek ztraceného kostela opět vlastnila a mohla s ním důstojně pracovat. Doporučujeme tedy do budoucna vykoupit pozemek, kde dříve stál původní dřevěný a poté kamenný kostel. 

Vstup do dvora a obrys původního hradiště. Jako jeden ze zásadních problémů dvora vnímáme skutečnost, že vstupující neznající areál hradiště, nedokáže identifikovat prostor, tedy hranice původního hradiště. Proto navrhujeme zdůraznit obrys (místo) původního hradiště, ostrohu. Takové zdůraznění je nutné pouze na jediném místě – a to v prostoru mezi současnou “návsí” a vstupem na hradiště. Zde byla silnice dosypána a původní val byl výrazněji sražen. Je pravděpodobné, že zde vstup nikdy nebýval. Proto právě v tomto místě navrhujeme výrazně zdůraznit hranici hradiště a to změnou materiálu tedy “odříznutím” asfaltu v místě původního ostrohu.

Mezera kaple umožňující průhled je symbolem chybějící věže a ke vzájemnému splynutí – doplnění dvou staveb – dochází opticky průhledem ze dvora. Zdůrazňujeme tak propojení širšího okolí a středu obce. Průhledy, jako vizuální cesty, jsou pro nás důležité stejně, jako fyzická propojení komunikacemi. Velmi důležitá je pro nás také myšlenka starého a nového – vzájemné doplnění.