Projekty

Slatiňany: Revitalizace Kabeláčového mlýna

Prostranství v blízkosti mlýna chápeme jako nový střed města. Zde se mísí pohyb obyvatel s turisty, přicházející do IC jako do vstupního bodu Železných hor a zámku. Z části prostor definujeme jako předzámčí: zapojujeme zámek do organismu města a prostor výrazněji otevíráme směrem k řece a uliční frontě za řekou, která prostranství nově uzavírá. Objekt mlýna rehabilitujeme a vytváříme adekvátní a univerzální instituci hodnou místu a povaze místa, včetně jeho nového napojení na zámecký park.

Nově vzniklý veřejný prostor členíme na několik funkčních celků, které se navzájem prolínají a tím spolupracují:

1. Zámecká plocha (velkorysý předprostor zámku) Za nejdůležitější považujeme osu od řeky směrem k zámku, kterou definujeme jako nové předzámčí. Hodnota zámku je pro nás absolutní – zámek dnes není vizuálně zapojen do organismu města, pouze se svoji hmotou otevírá do zámeckého parku. Umístění hlavního veřejného prostoru města a kulturního objektu právě v této lokalitě města, je díky tomu odůvodněné a funkčně perspektivní. Vstup zámku do veřejného prostranství se snažíme podpořit mohutnými travnatými terasami – vysokými schody, které fungují nejen při kulturních akcích, ale díky přírodnímu charakteru nebudou působit prázdné ani ve všední dny. Na zámek vizuálně napojujeme schodiště vedoucí k řece, které upínáme k zámecké věži. Vzniklý prostor navrhujeme jako mlatový z mechanicky zpevněného kameniva. Do osy severní zdi zámku a nové zdi umísťujeme sochu sv. Jana Nepomuckého. Sochu záměrně umísťujeme do středu celého prostoru, čímž se prostranství snažíme povýšit a zdůraznit předěl mezi částí přináležící k zámku a částí návsi. 

2. Mlýnská plocha (kulturní, zve dovnitř) Prvek budovy mlýna především uzavírá náměstí svoji převýšenou hmotou, zároveň do jeho útrob vstupuje prostor předzámčí – zde se nacházel původní mlýn. Ten dřevěnými stupni otevíráme a vytváříme z něho vstupní bod do Železných hor s kavárnou/vinárnou, interaktivním prostorem, půjčovnou kol, elektrokol, koloběžek a nafukovacích lodí. Zpřístupňujeme prostup kolem původního náhonu, který nám jak naznačuje původní funkci objektu, tak skrze odraz hladiny umožňuje vstup a mihotání světla do vnitřního prostoru, který tímto dostává specifickou proměnlivou atmosféru.

3. Návesní plocha (otevřená, prostorná) Část severní za hranou předzámčí definujeme jako plochu návsi, která je dlážděná kamenem, v části je pak zatravněný mlat, u kterého nehrozí, že bude při větších akcích, které chceme, aby se na návsi konaly, rozbahněn. Kamenná plocha je demokratická, tedy jednolitá. Chceme, aby automobily, kterých zde není mnoho, zpomalily a obyvatelé i návštěvníci identifikovali jen jednolitou plochu pro všechny: pro lidi, cyklisty i auta. Většina automobilů končí parkování u zdi zámku. V blízkosti mlýna budou zastavovat pouze automobily s povolením, zásobování, případně svatby apod. Stromy, které nově sázíme, jsou umístěny mimo výhledové osy a podporují logiku širokého prostoru doplněného vzrostlými stromy. Hodnotné stromy v okolí řeky budou zachovány a omlazeny ozdravným řezem. Památník zachováváme na svém místě, bude jen volně umístěn v trávě. Cesta, skalky a květiny kolem budou odstraněny.

Při venkovních kulturních akcích bude prostor fungovat několika způsoby:

a. Malá venkovní kulturní scéna s elevací – pro nejmenší kulturní akce typu menších divadel, lokálních slavností, besed či promítání klubových filmů bude využito nejmenší schodovité terasy na severní straně objektu mlýna. Prostor je výrazně přičleněn ke kavárně/vinárně, která jej využívá v letních měsících pro venkovní sezení.

b. Střední kulturní akce – scéna umístěna na severní straně pozemku pod zámkem, lidé posedávají na schodovitých stupních pod zámkem a na ploše pod ním. Dívají se směrem na sever od objektu mlýna.

c. Velká kulturní akce – scéna je umístěna u řeky. Jedná se o největší kulturní akce typu Slatiňanské pozastavení, kdy je scéna viditelná jak z prostoru podzámčí, tak i z prostoru návsi na severu.

4. Parková plocha s rybníkem (stinná, klidná) Plochu parku zachováváme v současném stavu, pouze částečně prořezáváme nálety a keře poblíž řeky, aby byl umožněn pohled na mlýn a zámek i ze Starého náměstí a mostu. Do parku z objektu mlýna otevíráme původní historické dveře, které vedou z předprostoru IC a knihovny přímo do parku. Bude možné si do prostoru půjčit knihy a číst si ve stínu stromů u rybníku.

Další důležité průhledy v místě – Nový veřejný prostor jsme také řešili z pohledu zachování a podpoření důležitých pohledů a průhledů. Jedná se především o nový pohled na kostel s věží, který je nyní znemožněn budovou stávající trafostanice, kterou bouráme. Chceme, aby byl kostel viditelný již při příchodu na náměstí z mostku přes řeku. Dále je pro nás podstatný pohled na zámek z prostoru za řekou, ze Smetanova nábřeží a především z ulice Spojovací.

Parkování: Celková logika parkování je ve 3 záchytných parkovištích, která jsou rozmístěna po celém městě. Jednak jde o parkoviště v blízkosti hřebčína, parkoviště u Městského úřadu a nově definujeme pro parkování tzv. Staré náměstí, které by mělo být hlavním parkovacím prostorem pro mlýn a lidi k němu přijíždějící. Prostor by neměl ztratit svůj přírodní charakter, ale měl by být lépe uspořádán a umožňovat tak větší kapacitu parkování.

Vrchlického ulici navrhujeme řešit v návaznosti na řešení náměstí. Při vjezdu z ulice T. G. Masaryka navrhujeme umístit značku “obytná zóna” a celou plochu řešit v jedné výškové úrovni: na západě by byl malý chodníček pro místní obyvatele, poté pruh parkování, další pruh komunikace, dále velký chodník pro dálkové trasy místních a turistů. Mezi komunikací a širokým chodníkem bychom umístili listnaté stromy výšky cca 5-7 m. 

Osvětlení hlavních prvků náměstí řešíme slavnostně. Nejdominantněji nasvětlujeme zámek, který bude v noci vystupovat v prostoru jako nejdůležitější, dále méně dominantně svítíme historickou budovu mlýna a méně nasvětlujeme novodobou budovu mlýna. V budově mlýna nasvětlujeme vodní náhon prostupující pod objektem mlýna. Dále nasvětlujeme adekvátně i sochu sv. Jana Nepomuckého navrácenou zpět do tohoto prostoru. 

Budova mlýna

Objekt historické budovy mlýna očišťujeme od socialistických zásahů a odkrýváme jeho podobu (kámen, cihla). Snažíme se, aby z historického objektu byla zřetelná jeho průmyslová minulost. Novodobou přístavbu objektu na severní straně bouráme a necháváme jen stěny původní historické budovy. Přístavby a vklady budou řešeny jako kovové mohutné černým komaxitem ošetřené povrchy a bílý pohledový strukturovaný beton. V interiéru se snažíme budovu zčitelnit díky novému schodišti vedoucímu přes všechna patra s převýšeným historicky čitelným prostorem původních zdí tak, aby byly čitelné historické souvislosti. Novým schodištěm spojujeme jednak řeku a náměstí se zámeckým parkem, ale také všechny důležité prostory objektu. Na východní straně ve všech patrech stavíme jádro, které ve svých průsvitných útrobách schovává veškeré funkční prvky jako výtah, sklady židlí, šatnu, bary apod. Objekt jsme navrhli s ohledem na co největší variabilitu uspořádání dle aktuálního fungování. Je možné, aby fungovalo několik souběžných akcí.

1PP: Slouží jako vstupní bod Železných hor. Je zde mimo audiovizuální expozice umístěna kavárna/vinárna. Za prosklenou stěnou se nachází náhon hluboký cca 3 cm tak, aby si v něm mohly hrát děti. Prostor bude proměnlivý díky projekcím a audiovizuálnímu ztvárnění s tématem Železných hor od vyzvaných umělců. Pult kavárny, kola atd. budou bezpečně uzamčeny ve stěně. Spolu s tímto prostorem obzvláště v letních měsících bude fungovat otevřený prostor starých zdí, který bude venkovní malou scénou úzce propojen s prostorem 1 PP. Do malého prostoru „ruin” vkládáme dětský prolézací objekt. V menším prostoru budeme skladovat venkovní stolky a židle. 

1NP obsahuje hlavní vstup s IC, knihovnou a klubovnami. Jedná se o středobod, kde se mísí lidé jdoucí do všech pater. Knihovna je otevřena prosklenou stěnou, s možností otevření do východního foyer. V části pod schodištěm je opticky spojena proskleným stropem se suterénním prostorem, a směrem nahoru je otevřena do prvního patra, kudy do knihovny a suterénu proudí světlo.  Příruční sklad je jednak police za pultem knihovnice a zaměstnankyně IC a jednak je spojen s malou šatnou, která je umístěna v rozšířeném regálu poblíž pultu zaměstnankyň. Toaleta zaměstnankyň je umístěna v blízkosti kluboven, další WC pro personál je umístěno v suterénu objektu. V přízemí budovy v novější části jsou také umístěny 3 klubovny se skříňovými sklady a umyvadly. Klubovny se dají navzájem spojit. Kuchyňka pro klubovny a knihovnice je umístěna v chodbičce. Stejně jako ve všech patrech je možné starou část budovy uzavřít od nové části za výtahem a klubovny opouštět v nočních hodinách suterénem nové části.

2NP je určeno jako druhý sál města pro výstavy, konference apod., ve spojení s hlavním sálem v 3NP při velkých plesech slouží pro stolování. Prostor je navržen jako univerzální. Stoly a židle jsou uschovány ve skříňové stěně společně s výtahem a gastrovýtahem. V novějším objektu ve východní části jsou umístěny centrální toalety pro 2NP a 3NP. V zadní části je vytvořeno zázemí pro vystupující spojené s ubytováním.

3NP je koridorem spojeno se zámeckým parkem. Nejdůležitější převýšený kulturní prostor díky tomu získává výhodu přímého spojení s reprezentativní zelení. Světlo vstupuje do objektu z východu i západu. Probíhají zde hlavní kulturní akce města a jde o místo vhodné pro svatební hostiny, velké narozeniny apod. Z prostoru je volný přístup na terasu, kterou je možné uzavřít, a v zimním období vytápět infra zářiči.  Střechu sálu jsme řešili jako ikonicky zapamatovatelnou, lze ji asociovat s průmyslovým objektem mlýna, novým kulturním prostorem nebo s písmeny VM – vodní mlýn – logem celého kulturního centra.